PROGRAM WSPIERAJ SENIORA PRZEDŁUŻONY NA I KWARTAŁ 2021R.
W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Program, podobnie jak w roku 2020, ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” i  wspiera seniorów z terenu Gminy Siemiatycze od listopada 2020 roku.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usługi wsparcia Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz wolontariusze/osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”:

1, Seniorzy zamieszkujący w gminie Siemiatycze, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Usługa wsparcia polegać będzie przede wszystkim na dostarczeniu Seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.

4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia. Przekazywanie i rozliczanie gotówki realizowane będzie za pisemnym pokwitowaniem.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach: w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do GOPS Siemiatycze, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. T. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze (telefon: 85 655 20 53/ 85 730 54 35, email: gops.siemiatycze@o2.pl) – w poniedziałki w godzinach 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. 85-7305435,
tel./fax. 85-6552053

Licznik odwiedziń: 21701