Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wraz z Partnerem projektu Fundacją Pro Anima

zaprasza do udziału w Projekcie „Ku lepszej przyszłości”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej IX ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Cel główny projektu:

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób (4K, 6M) zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze w województwie Podlaskim poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach i stażach zawodowych w okresie do końca II 2020 r.

Grupa docelowa:

10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze LGD Tygiel Doliny Bugu tj. Gmina wiejska Siemiatycze w województwie podlaskim, a także osoby bierne zawodowo bądź nieposzukujące pracy.

Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. - 29.02.2020 r.

Ogólna wartość projektu wynosi 108 814,20 zł, z czego 103 373,49 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 
 

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

 • Poradnictwo zawodowe,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe (3 miesiące).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby uczące się oraz zamieszkujące na terenie Gminy Wiejskiej Siemiatycze w województwie podlaskim tj. osoby:

 • w wieku aktywności zawodowej,
 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo,
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub spełniające warunki do korzystania z pomocy społecznej,
 • Korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ku lepszej przyszłości”.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w okresie od 1.02.2019 r. do 30.11.2019 r.

Aplikowanie do projektu możliwe jest poprzez następujące formy:

 • osobiście w Biurze projektu,
 • e-mailem na adres gops.siemiatycze@o2.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 85 730 54 35,
 • faxem pod numer: 85 655 2053.

Rekrutacja:

Rekrutacja ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem – jest skierowana wyłącznie do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno-promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji.

Kryteria formalne:

 • zamieszkanie na terenie realizacji projektu – Gmina Siemiatycze (wiejska),
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby bierne zawodowo bądź nie poszukujące pracy.

Kryteria pierwszeństwa:

 • korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) + 15 pkt,.
 • osoby długotrwale bezrobotne +10 pkt.,
 • osoby dotknięte więcej niż jednym czynnikiem określonym w art.7 ustawy o pomocy społecznej +10 pkt.,
 • mężczyźni + 5 pkt.

Więcej informacji w Biurze projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
17-300 Siemiatycze 
ul. Tadeusza Kościuszki 88
Tel. 85  730 54 35 
email: gops.siemiatycze@o2.pl
 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. 85-7305435,
tel./fax. 85-6552053

Licznik odwiedziń: 21695