ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Siemiatycze, dn. 2020-12-01

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j Dz. U z 2019r.,poz.1843) oraz na podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U z 2020r. poz 1876), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego ( t.j Dz. U z 2020r.,poz. 685) i Rozporządzenia  Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późń.zm.) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie gminy Siemiatycze w 2021 roku”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 88

NIP  544-13-2020-16

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający”- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

3. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę  organizacyjną nieposiadającą  osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę  lub zawarła umowę w sprawie zamówienia

4. każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

5. Treść oferty  musi odpowiadać treści  Zapytania ofertowego.

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie  oferty.

8. Osoba do kontaktowania się z Zamawiającym jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach nr tel. 668391514

 

III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Siemiatycze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych  usług opiekuńczych ( Dz.U nr 158, poz. 1598 z późn. zm.). Przez usługi  specjalistyczne należy rozumieć dostosowanie do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 

IV. ZAKRES I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA

1.W okresie realizacji zamówienia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą świadczone łącznie dla około 5 osób. Łączna liczba  godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 roku wyniesie około  1 200 godzin 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze  będą  mogły być świadczone  codziennie, od poniedziałku do soboty  na rzecz  świadczeniobiorców zamieszkałych  na terenie gminy Siemiatycze, wskazanych przez zamawiającego.

3. Wymiar godzinowy usług  obejmuje 60 minut świadczenia usługi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

4. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia łącznego wymiaru godzin wykonywanych usług, dlatego też podane zastawienie ilościowe nie jest wiążące dla zamawiającego. Natomiast dla Wykonawcy jest wiążące pod względem kwoty ceny jednostkowej.

5 Zamawiający zapłaci wykonawcy  za faktyczną liczbę wykonanych usług.

 

V.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY: 

cena  – 100%

 

VI.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 od podpisania umowy do 31 grudnia 2021r.

 

VII. KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane stosowne kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 134, poz. 942 i 943).

1. Osoby muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga

(specjalizacja w zakresie pedagog specjalny), logopedy; terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

 

2. Osoby muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

a) szpitalu psychiatrycznym;

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

e) zakładzie rehabilitacji;

f) innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

3. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

b) kształtowanie nawyków celowej aktywności;

c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

VIII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANIA CZYNNOŚCI

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

• samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

• dbałość o higienę i wygląd,

• utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

• wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

• korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

• pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

• ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

• doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

• kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

• współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

2. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

 

IX. SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór  stanowi załącznik nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2 Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Rozliczenia miedzy zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone  wyłącznie w  PLN

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

5. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą  przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.

6. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

7. Oferta, jak również wszystkie  inne dokumenty, stanowiące integralna część oferty ( załączniki) muszą być podpisane przez wykonawcę

 

X. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Oferta musi spełniać wszystkie  wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2.  Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 88 w terminie do  15 grudnia 2020r ( wtorek) do godz 15.30 osobiście, poczta tradycyjna lub przesyłka kurierska ( decyduje data wpływu do urzędu, a nie data wysłania) z dopiskiem  „ Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie gminy Siemiatycze”

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego  ofertę.

4. Zamawiający zastrzega  sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

XI.OCENA OFERT I KRYTERIA

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jedynym kryterium oceny jest cena.

3. Oferty oceniane  będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do ofert dokumentów.

4. Zamawiający  wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego ( wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

 

                                                                                 Grażyna Jaszczołt

 

                                                                                       Kierownik

                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                  w Siemiatyczach


Załączniki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. 85-7305435,
tel./fax. 85-6552053

Licznik odwiedziń: 21699