Pomoc materialna dla uczniów

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - STYPENDIA I ZASŁKI SZKOLNE

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943
  z późn. zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art.90b-90f,
 2. Uchwały Nr VII/100/2019 Rady gminy Siemiatycze z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.),

II.OSOBY UPRAWNIONE

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom
  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

III. WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930).Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie gminy Siemiatycze oraz złożenie wniosku. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkując i gospodarujące.

IV. FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

a) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na wydatki dotyczące danego roku szkolnego, w tym w szczególności na zakup podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii
i innych książek pomocniczych w procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, w formie refundacji udokumentowanych wydatków rzeczowych,

b) częściowego lub całkowitego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (organizowana przez szkołę np. dodatkowa nauka języka obcego, wyjazdy na tzw. zielone szkoły, zajęcia informatyczne, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe). itp.),

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowego także w formie całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy, opłata za internat),

 1. Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane
  z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.
 2. Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

a) podręczniki szkolne, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne lub inne książki edukacyjne,

b) tablice matematyczne, edukacyjne programy komputerowe, instrument muzyczny do nauki gry,

c) artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. zeszyty, piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi), tornister lub plecak szkolny,

d) strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia sportowe szkolne i pozaszkolne:
- dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe), spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, obuwie sportowe: adidasy, obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki,

e) wymagany statutem szkoły lub innym wewnętrznym przepisem strój szkolny lub galowy,

f) strój na zajęcia szkolne i pozaszkolne:
- strój ochronny na praktyczną naukę zawodu (jeżeli podmiot organizujący praktyki nie zapewnia uczniowi tej odzieży),

g) sprzęt komputerowy: komputer, monitor, drukarka, akcesoria komputerowe,

h) czesne za naukę w szkole, płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym:
- korepetycje, nauka języków obcych, zajęcia informatyczne, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia na basenie, zajęcia plastyczne,

i) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,

j) wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną i inne imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, tj. „zielona szkoła”, „szkoła zimowe” oraz wyjścia do teatru, kina.

 1. Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia. Wymagane jest aby przy zakupach takich jak: plecak, obuwie, odzież - miały one adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku wydatków wskazanych w ppkt. -j obowiązuje pisemne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły, zawierające imię i nazwisko ucznia, kwotę poniesionych wydatków oraz termin wyjazdu.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty, meble.

V. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Zgodnie z § 5  ust 5 Uchwała Nr VII/100/2019 w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Siemiatycze  oraz upoważnienia Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawyz dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z późn. zm.), Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% i nie może przekroczyć miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518).

Wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od wysokości dochodu na osobę w rodzinie:

1. jeżeli dochód nie przekracza 100zł.  na osobę w rodzinie, stypendium nie może być mniejsze niż 100% kwoty, o której mowa w art. 90d ust 9 ustawy o systemie oświaty

2. jeżeli dochód wynosi powyżej 100 zł do 200zł na osobę w rodzinie, stypendium nie może  być niższe niż 90% kwoty, o której mowa w art. 90 d ust 9 ustawy o systemie oświaty:

3. jeżeli, dochód wynosi powyżej 200 zł na osobę, stypendium nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 90d ust 9 ustawy o systemie oświaty.

VI. OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, którego łączna wysokość z innymi stypendiami o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy o świadczeniach rodzinnych.

VII. ZASIŁEK SZKOLNY

1. Zasiłek szkolny może być przyznany:

 • uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
 • w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

VIII. WNIOSEK

1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.

a) Wniosek o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb medycznych – do 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu o którym mowa w ust. 6. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

b) Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

IX. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

 1. zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp, pracy dorywczej,
 2. zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
  (z prawem lub bez prawa do zasiłku), lub oświadczenie wnioskodawcy,
 3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 4. zaświadczenie z urzędu gminy albo nakaz podatkowy o powierzchni gospodarstwa rolnego
  w hektarach przeliczeniowych,
 5. wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika
  o nieściągalności alimentów,
 6. decyzje, odcinek renty/emerytury,
 7. zaświadczenie lub decyzje o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnym/rehabilitacyjnym, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 8. zaświadczenie lub decyzje o stałych zasiłkach pomocy społecznej,
 9. oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/sezonowych,
 10. zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 11. decyzje przyznania dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego,
 12. dokumenty potwierdzające prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
  (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie
  z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy, dowód opłacania składek ZUS, oraz oświadczenie o wysokości dochodów w przypadku działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtowo).
 13. inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów.

X. Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego

Wypłata stypendium następuje  na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium.

Wnioski w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowane są: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach  ul. T. Kościuszki 88 na I piętrze.

-Poniedziałek  od 8.00 do 16.00

- Wtorek – piątek od 7.30 do 15.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. 85-7305435,
tel./fax. 85-6552053

Licznik odwiedziń: 21704